งานนโยบาย

สมุดโทรศัพท์ | ศึกษานิเทศก์ | โรงเรียน 144 โรง | โรงเรียนขนาดเล็ก

เอกสารคู่มือ แบบประเมิน และรหัสผ่าน หรือประเมินลดเวลาเรียน ที่นี่ |ที่นี่ หรือ ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ | ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศลดเวลาเรียน st...

SmartTrainer สรุปเอกสารก่อนประชุม 23-24 ที่นี่

วีดิทัศน์ สพฐ. อธิบายการจัดกิจกรรม 4 กลุ่ม ตามนโยบายลดเวลาเรียน

1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2.เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ | 3.เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม | 4.สร้างเสริมทักษะการทำงาน