ประชุมครูวิทยาการคำนวณ

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทัลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ วันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอซาน่า โคราช จังหวัดนครราชสีมา