Home‎ > ‎

idlepost1

Pairoj Rujirawijak

posted Oct 26, 2016, 8:14 PM by nma1 dlit

นายไพโรจน์  รุจิระวิจักขณ์
ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

Monthira Pakdeenarong

posted Oct 26, 2016, 8:11 PM by nma1 dlit

นางสาวมนทิรา  ภักดีณรงค์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

๋Jaruwan Phulakorn

posted Oct 26, 2016, 8:09 PM by nma1 dlit

นางสาวจารุวรรณ ภูละคร
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

Somsamai wachairinrat

posted Oct 26, 2016, 8:06 PM by nma1 dlit   [ updated Oct 26, 2016, 8:06 PM ]

นางสมสมัย  วัชรินทร์รัตน์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานนิเทศฯ

Sane Myjakkrang

posted Oct 26, 2016, 8:03 PM by nma1 dlit   [ updated Oct 26, 2016, 8:04 PM ]

นายเสน่ห์  หมายจากกลาง
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

Suchon kaewprom

posted Oct 26, 2016, 8:00 PM by nma1 dlit   [ updated Oct 26, 2016, 8:01 PM ]

นายสุชล  แก้วพรหม
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานวัดและประเมินผล

Chaiwut Sinthuwongsanon

posted Oct 26, 2016, 7:58 PM by nma1 dlit

นายชัยวุฒิ  สินธุวงศานนท์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

Samoot Sunthithamapong

posted Oct 26, 2016, 7:56 PM by nma1 dlit

นายสมุทร สันติธรรมพงศ์
ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มงานนิเทศฯ

Praiwan

posted Oct 26, 2016, 7:53 PM by nma1 dlit

นายไพรวัลย์  วันทนา
ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

Pairoj rujjanawijak

posted Jul 11, 2016, 9:37 PM by nma1 dlit


1-10 of 22