Home‎ > ‎

idlepost1

Pairoj Rujirawijak

posted Oct 26, 2016, 8:14 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1

นายไพโรจน์  รุจิระวิจักขณ์
ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

Untitled

posted Oct 26, 2016, 8:11 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1   [ updated Mar 10, 2019, 7:00 PM by MrPeee ]


Jaruwan Phulakorn

posted Oct 26, 2016, 8:09 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1   [ updated Mar 10, 2019, 6:56 PM by MrPeee ]

นางสาวจารุวรรณ ภูละคร
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

Untitled

posted Oct 26, 2016, 8:06 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1   [ updated Mar 10, 2019, 7:01 PM by MrPeee ]


Sane Myjakkrang

posted Oct 26, 2016, 8:03 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1   [ updated Oct 26, 2016, 8:04 PM ]

นายเสน่ห์  หมายจากกลาง
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

Suchon kaewprom

posted Oct 26, 2016, 8:00 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1   [ updated Oct 26, 2016, 8:01 PM ]

นายสุชล  แก้วพรหม
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานวัดและประเมินผล

Chaiwut Sinthuwongsanon

posted Oct 26, 2016, 7:58 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1

นายชัยวุฒิ  สินธุวงศานนท์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

Samoot Sunthithamapong

posted Oct 26, 2016, 7:56 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1

นายสมุทร สันติธรรมพงศ์
ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มงานนิเทศฯ

Praiwan

posted Oct 26, 2016, 7:53 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1

นายไพรวัลย์  วันทนา
ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

Pairoj rujjanawijak

posted Jul 11, 2016, 9:37 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1


1-10 of 22