ศึกษานิเทศก์ สพป. นครราชสีมา เขต 1

ไพโรจน์ รุจิรวิจักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
       
 
พรรณาภรณ์  ตู้กลาง
ภาษาอังกฤษ/การศึกษาพิเศษ
 
สุภวัฒน์ อุนารัตน์
ศิลปะ/โรงเรียนคุณภาพฯ
 
ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์
วิทย์/ปฐมวัย
 
สุนันทา พุทธวรรณะ
วิทย์/เทคโนโลยี

นิตยา กนิษฐ์
วัดผลการศึกษา

จงกล ผลประสาท
วิทย์

จารุวรรณ ภูละคร
ภาษาไทย/นิเทศฯ
 
สุชล แก้วพรหม
คณิต/วัดผลฯ
 
พูนสุข มนต์ทิพย์วรรณ
วิทย์ฯ/นิเทศฯ
 
ยุทธศักดิ์ จันณรงค์ฟ
ภาษาอังกฤษ/ศิลปะ
 
สมสิน ชัชวาลปรีชา
ภาษาไทย
 
เสน่ห์ หมายจากกลาง
คณิต/ประกันคุณภาพ
 
ลักษณา ตั้งจรูญชัย
ภาษาไทย/เลขานุการ

 
นันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล
คณิต/วัดผลการศึกษา
 
ไพรวัลย์ วันทนา
วิทย์/เทคโนโลยี
 
ฑิมพิกา ญาทิป
สัมคม/โรงเรียนคุณธรรม